Vrede is meer dan de afwezigheid van direct geweld,  positieve of duurzame vrede betekent vooral dat er in de samenleving geen structureel geweld ingebakken zit: discriminatie, buitensporig winstbejag, onethisch handelen tav. de medemens, natuur en milieu, maffiapraktijken, gewetenloze zakelijkheid, corruptie, leugen en bedrog, polariserend denken...De definitie van ‘menselijke veiligheid’ door de Verenigde Naties is een goed kompas: ‘Het recht van mensen om te leven in vrijheid en waardigheid, vrij van armoede en wanhoop.’  De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen daar de basis voor. De VN-lidstaten hebben zich geëngageerd om maatregelen te treffen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en voorspoed zouden kennen. Ongelijkheid en veiligheid bv. zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een krachtdadig vredesbeleid stelt zich tot doel deze positieve duurzame vrede:

  • te bewaren en te bevorderen, via preventieve diplomatie, conflictpreventie en vredesopbouw;
  • te herstellen via peace making en peace keeping;
  • te verankeren via peace building /vredesopbouw;

 

Als coach bundelt de overheid alle positieve krachten op dit vlak, zorgt voor afstemming, samenhang en dynamiek. In een gestructureerd overleg wordt samen een visie op maat van ons land ontwikkeld. Het Franciscaanse gedachtengoed onderstreept het belang van:

  • een globale benadering van het gebeuren in al zijn facetten- alles in de Schepping is één;
  • een proactieve benadering: belang van preventief werken, van dialoog, voorrang voor geweldloosheid;
  • de verzoening : belang van een waarheidscommissie en sociale rechtvaardigheid; 
  • het lange termijnwerken: belang van duurzame ontwikkeling én een rechtvaardige sociale, economische en politieke orde om zo de grondoorzaken van conflicten weg te nemen ;
  • een internationale samenwerking met respect voor culturen ,tradities en politieke overtuigingen voor zover ze  de menselijke waardigheid en het algemeen belang voorop stellen ; 

 

Vredesbeleid vertrekt vanuit volgende :

  • kernprincipes/grondregels: conflictpreventie, duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en voorrang voor geweldloosheid;
  • kernwaarden: waarheid, vrijheid, rechtvaardigheid, naastenliefde, dialoog, burger –betrokkenheid, zelfredzaamheid, gelijkwaardigheid, eerbied voor de schepping, eenvoud, verbondenheid en kwetsbaarheid.

 

Een inspirerend overzicht van enkele gewenste stapstenen....

(Technische opmerking: op smartphones zijn deze pagina's minder goed leesbaar, onze excuses.)

 

Vrij naar: https://www.paxchristi.be/dossier/internationale-veiligheid) ,  onderzoek  van het Vlaamse Vredesinstituut: Vredesopbouw en conflictpreventie in het Vlaams buitenlandbeleid ( 2015)