Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt gelijktijdig acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Waar wenselijk en haalbaar worden die initiatieven intergemeentelijk of in combinatietaken (cfr. kleine besturen) aangepakt. Mogelijke acties rond beleid-visieontwikkeling zijn:

Een transparant, duurzaam en ethisch beleid en bestuur

 

 • De ‘algemeen belang’ reflex: elke beleidskeuze en bestuurshandeling stelt het algemeen belang voor particulier - en eigenbelang. Deze reflex wordt expliciet meegenomen in de afsprakennota tussen college en MAT. Hieraan worden concrete richtlijnen gekoppeld bv. de verplichte openbare prijsvraag bij minstens 3 aanbieders ea; 
 • De ‘mondiale reflex’: bij relevante beleidskeuzes, wordt ook een ‘mondiale bril’ opgezet, als erkenning van de lokale mondiale verbondenheid;
 • Er is een deontologische code voor gemeenteraadsleden en ambtenaren waarin transparantie, duurzaamheid en ethiek verankerd worden. Tweejaarlijks wordt die door een extern preventie adviseur geëvalueerd; 
 • Personeelsleden worden via de personeelsnieuwsbrief jaarlijks geïnformeerd hoe ze interne onregelmatigheden kunnen doorgeven aan Audit Vlaanderen en wat het klokkenluider statuut inhoudt; 
 • Een eventuele audit van het Binnenlands bestuur Vlaanderen wordt aan alle personeelsleden overgemaakt. Tevens staat dit op de website van de gemeente; 
 • De aansturing van het personeel gebeurt zoveel mogelijk teamgericht en op basis van de competenties van de medewerkers. Er wordt vertrokken van de ABC principes ( autonomie, betrokkenheid en competenties);
 • In de RPR wordt vermeld hoe, nav. de sterke versoepeling van de ontslagregeling van statutairen, partijpolitiek gekleurde ontslagen vermeden zullen worden;
 • De meerderheid in de gemeenteraad gaat op een fatsoenlijke manier om met de voorstellen van de oppositie: goede voorstellen van de oppositie worden - op voorstel van de Algemeen Directeur- op het MAT besproken en naar hen teruggekoppeld; 
 • De gemeente tekent de VVSG-engagementsverklaring; ‘global goals, local focus’: agenda 2030 wordt de rode draad in het gemeentelijk meerjarenplan, de missie en visie in het bijzonder;
 • De bevoegdheden Noord-Zuid samenwerking, Gelijke Kansen, Duurzame Ontwikkeling en vredesbeleid worden samengevoegd binnen 1 schepenambt: ‘de schepen duurzaam vredesbeleid‘;
 • Er is een duurzaamheidsambtenaar die samen met het middenveld het beleid concreet maakt;
 • Er is een vredesambtenaar die samen met het middenveld het beleid concreet maakt;
 • Alle ambtenaren volgen – 1 keer per legislatuur- een cursus ‘Geweldloosheid in Omgang en Conflicthantering’ en een infosessie rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Overheidsmiddelen worden ‘als een goede huisvader’ en op een duurzame wijze beheerd:
  • De gemeente kiest voor een eerlijk, schoon en ethisch aankoop- en investeringsbeleid: Producten van eerlijke handel, inbegrepen brandstoffen; Lokale producten; Producten met lage milieu-impact; Schone kleren voor alle gemeentewerkers; Koolstof- en grondstofarme producten.
  • Spaargelden en beleggingen van de gemeente worden toevertrouwd aan duurzame (fossielvrije) fondsen en ethische banken.