The big 7 

 

Een krachtdadig vredesbeleid mikt op een positieve duurzame vrede. Dit vergt een integrale en geïntegreerde benadering: op verschillende ‘fronten ‘dient men gelijktijdig verschillende acties te ondernemen die elkaar dan weer versterken.

De volgende webpagina’s geven hier een overzicht van. Er zijn evenwel een aantal acties die - anno 2024- bij absolute voorrang aangepakt dienen te worden: de big 7.

We sommen ze hier eventjes op. De motor van dit alles vormt het bijeenroepen van een staten- generaal van alle organisaties (Ngo’s, universiteiten, middenveldorganisaties, ea).die rond vredesbeleid actief zijn om samen actuele en sterke beleidsadviezen te formuleren, tevens de start van een structureel ingebed participatie project.

  1. VN en de veiligheidsraad performanter maken: het vetorecht van een permanent lid van de veiligheidsraad kan 'overruled ' worden door een twee-derden meerderheid in de Algemene Vergadering van de VN.
  2. De internationale 'rode lijnen' terug duidelijk stellen: proactief worden personen die deze lijnen helpen overschrijden: beleidsmatig, uitvoerend, economisch, mediagericht als ' persona non grata' beschouwd in ons land, bij uitbreiding de EU. Oa Poetin, Netanyahu, Haniya ea.
  3. VN-vredesoperaties versterken: 20 % van de winst van de wapenindustrie dient gestort te worden in het Peace building fund.
  4. Internationale rechtsorde versterken en verder uitbouwen: Herstel van de Westerse geloofwaardigheid op dit vlak: geen twee maten en twee gewichten. oa de ex presidenten Bush en Blair worden in Den Haag in beschuldiging gesteld.
  5. Identiteitsvorming- en versterking: ‘trots zijn' op zijn land positief invullen- Vlaamse erfgoed ICT-expertise wordt ingezet voor de creatie van één internationale datawebsite van gestolen erfgoedobjecten.
  6. Het internationaal financieel systeem herdenken/herdefiniëren: Naar een Bretton Wood 2.0.: Het financiële systeem zelf wordt klimaatbestendig gemaakt, Klimaatbeleid wordt zo gekoppeld aan ontwikkeling.
  7. Burger- en hulpverlenersbescherming in post- en oorlogsgebieden: veilige zones vallen voor minstens 30 jaar onder VN-mandaat en krijgen internationale bescherming: diplomatiek, militair, economisch, financieel.