Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt gelijktijdig acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Waar wenselijk en haalbaar worden die acties intergemeentelijk of via combinatietaken (cfr. kleine besturen) aangepakt . Mogelijke acties rond burgerbetrokkenheid zijn:

Inwoners betrekken bij het beleid: met hun stem, met hun handen...  

 • Er is een ambtenaar die dorps/buurt- en adviesraden actief ondersteund;
 • Het college overlegt minstens 2 keer per jaar gezamenlijk met de besturen van de dorps/buurt- en adviesraden;
 • Bewoners, jong en oud, krijgen -bij aanvang - inspraak bij elk inrichtingsproject van het openbaar domein, van publieke gebouwen én van grootschalige particuliere bouwprojecten die het DNA van de gemeente/stad/streek mogelijks kunnen aantasten;
 • Jaarlijks is er een bedankingsmoment voor alle vrijwilligers, actief in de gemeente;
 • Het socio- culturele middenveld krijgt voldoende materiële en financiële ondersteuning;
 • Jaarlijks besteed het gemeentelijk infoblad aandacht aan bestaande inspraakkanalen, wettelijke of vernieuwende inspraakmogelijkheden bij lokale en hogere overheden en ondersteunende organisaties op dit vlak bv. 'De wakkere burger' , bv. Right to Challenge...
 • Jaarlijks gaat er een gestructureerd en neutraal gemodereerd publiek burgerdebat met het bestuur rond actuele uitdagingen door- dit debat blijft online beschikbaar;
 • Bewoners worden als coöperatieve aandeelhouders betrokken bij 'handen uit de mouwen' acties van de gemeente: aanpak zwerfvuil, aanplanten bomen, hangen nestkastjes, peter/meters van fiets- of wandelroutes, vrijwilligers op het speelplein, leesouder in school of bib. , lid energie coöperatieven, buddywerking ea ;
 • Energieprojecten in de openbare ruimte ( zonnepanelen, windmolens ea) verlopen zoveel mogelijk via burgercoöperatieven, dus met 'lokale burgers-aandeelhouders' uit betrokken gemeenten;
 • Er is een 'vrijwilligersloket': één aanspreekpunt voor het vrijwilligerswerk in de gemeente waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten bv ;https://leuven.be/vrijwilligerswerk; 
 • Er bestaat een 'stand by' vrijwilligerspool van inwoners die zich willen engageren op basis van hun competenties in tijden van crisis: natuurramp, epidemie, post conflict gebieden ea. Dit vormt onderdeel van een ruimere Vlaamse en Federale aanpak- zie belang van een tweesporenbeleid; 
 • De resultaten van het Vlaams project 'labo lokale burgerparticipatie' worden actief besproken /opgevolgd in de bestaande adviesraden. ( klik op VVSG logo voor meer info);
 • Jeugd- en jeugdwelzijnsbeleid houden rekening met de 'kind norm' opgesteld door de Gezinsbond.