Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt gelijktijdig acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Waar wenselijk en haalbaar worden die initiatieven intergemeentelijk of via combinatietaken (cfr. kleine besturen) aangepakt. Mogelijke acties rond de kleine vrede zijn:

De kleine vrede wordt geprikkeld

 

Insluiten niet uitsluiten

 • Meten is weten: op basis van het cijfermateriaal van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIM) wordt een goed integratie- en inburgeringsbeleid ‘op maat van de gemeente’ ontwikkeld;
 • Tweemaandelijks zijn er koffietafels voor inwoners met verschillende culturele achtergronden;
 • De jeugd- en sportdienst organiseren, samen met het verenigingsleven, maandelijks een open spelaanbod voor kinderen uit verschillende culturele achtergronden en/of kansarme kinderen;
 • Op de jeugdraad wordt 1 keer per jaar nagedacht hoe het jeugdwerk betere voeling kan krijgen met kinderen uit verschillende culturele achtergronden en/of kansarme kinderen;
 • Er is een subsidiereglement die tussenkomst in de inschrijvingskosten van kansarme kinderen/jongeren die op sport-jeugd-cultuur- of natuurkamp willen trekken;
 • Organisaties die werken rond wereldburgerschap/ ontwikkelingssamenwerking worden actief ondersteund: financieel, materieel, personeel, promotioneel…
 • Verenigingen worden geprikkeld om binnen hun werking ‘vreemd’ te gaan: bv via een kookcursus met mensen met een andere culturele achtergrond;
 • Er zijn verhoudingsgewijs evenveel ambtenaren in de gemeente met een kans armoede en migratieachtergrond en met een beperking als er wonen in de gemeente;
 • Gedetineerden in de plaatselijke gevangenis krijgen een buddy: peter- meter;
 • Mensen op de vlucht krijgen praktische hulp ( 3 B’s) maar ook- op eenvoudige aanvraag- psycho sociale begeleiding ( cfr. traumabehandeling)- een buddywerking wordt actief gesteund; 
 • Taal is de drager van onze cultuur: het taalaanbod voor anderstalige nieuwkomers wordt doelgericht en actief gepromoot;
 • Slachtoffers van seksueel geweld krijgen aangepaste medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek. Het gemeentelijk infoblad besteedt jaarlijks een artikel aan deze hulpverlening én aan het detecteren van signalen;
 • Via de vorming  'perinataal verliesconsulent' vinden gemeentelijke zorgverleners de nodige houvast om ouders en gezinnen te ondersteunen na hun perinataal verlies en hen bij te staan in hun verdere rouwproces.

 

Preventie werkt!

 • De politie beschikt over een buurtbemiddeling dienst om preventief conflicten aan te pakken; vrijwillige burenbemiddelaars helpen bij burenruzie;
 • Buurtinformatienetwerken worden promotioneel en financieel ondersteund;
 • De politie behoudt de nodige terughoudendheid bij preventieve fouilleringen;
 • Hoffelijkheid op de weg is in de eerste plaats de snelheidslimieten respecteren: aan iedere overgang van 70 naar 50 km staat een snelheidsmeter, die werkt op zonnecellen;
 • Hoffelijkheid op de weg wordt één keer per jaar op een creatieve manier- via een beloningsactie- in de kijker gezet;
 • Pestgedrag in de lagere school wordt preventief, structureel en school breed aangepakt; het KiVa- programma wordt toegepast in de gemeentelijke en de vrije basisscholen;
 • Scheiden doet veelal lijden: de wenselijkheid/haalbaarheid van een preventief tederheidsbeleid wordt in kaart gebracht;
 • Het Europese Charter voor gelijkheid van mannen en vrouwen wordt op lokaal vlak onderschrijven en als inspiratiebron gebruikt;
 • Alle ambtenaren volgen- één keer per legislatuur- een cursus ‘stress en burn-out preventie op het werk’;

 

Sensibiliseren = leren

 • De cultuurdienst besteedt, bij minstens 2 activiteiten, in haar jaarprogrammatie ook aandacht aan: verstilling, consuminderen en ‘ontspullen’;
 • Fatsoenlijk aan de slag op Facebook en andere sociale media: hoe doe je dit ? wat zijn de valkuilen ? waar dien ik op te letten ?  hoe kan ik hierop correct reageren ?  zeker een artikel in het infoblad waard.
 • Één keer per jaar zet het gemeentelijke infoblad, website, nieuwsbrief, FB ea volgende organisaties, ideeën en initiatieven in de kijker:
  • De gemeente erkent de centrale kern van elke godsdienst: de spiritualiteit van de empathie en het mededogen en publiceert het ‘handvest van de compassie’;
  • Het gezinsbeleid gaat voor een warm gezinsnest: partnergeweld wordt nav. de witte lintjes campagne, in de kijker gezet;
  • Het duurzaamheidsaanbod in ‘ cultuurzaam.be’;
  • Faire trade en het lokale aanbod van ‘korte keten’;
  • Dierenwelzijn oa dierenpolitie, stichting Levend erfgoed.
  • Tips over hoe te handelen bij een weggelopen huisdier met het telefoonnummer van de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming;
  • het omgevingsloket: rechten en plichten van burgers bij grootschalige particuliere bouwprojecten die het DNA van de gemeente, stad en streek dreigen aan te tasten.

 

Oorlog her- denken…

 • 11 november plechtigheden her-denken niet alleen het verleden maar zoeken ook naar een actuele toets: bv. asielzoekers en erkende vluchtelingen worden in de voorbereidingen van een vredeswake betrokken, er gaat een infomoment door mbt. de achtergronden van een actueel conflict, de rol/ het belang van de VN en de internationale rechtsorde wordt geduid;
 • Oorlogsrelicten in de gemeente worden in ere gehouden en vormen een aanleiding tot een actuele reflectie over ‘oorlog en vrede’- ze worden mee genomen in het breed aanbod rond herinneringseducatie van musea, scholen ea ;
 • Straatnamen worden genoemd naar personen met een voorbeeldfunctie;

 

Vrede heeft een gezicht op het publieke domein, ook het virtuele

 • Het gemeentehuis heeft één bloemenperk met ‘keramieken klaprozen’;
 • Op de gemeentelijke website staat een vaste rubriek rond pestpreventie; zie http://www.kieskleurtegenpesten.be/ ;
 • Volgende plekken worden- met een herkenbaar logo(bv. vlindertegel)- als geweld en pestvrije zones uitroepen: voetbalveld, school, jeugdhuis, gemeentehuis, vergaderzaal- dorps/buurthuizen, speelpleintjes;
 • Het gratis gemeentelijk wifinetwerk bevat filters die het voor de gebruikers onmogelijk maken om naar porno- en geweldsites te surfen, of naar online goksites;
 • Het logo van BIN hangt onder elk wit naambord van de gemeente;
 • Het logo van fair trade gemeente hangt bij de infoborden langs de belangrijkste invalswegen;
 • De gemeentelijke begraafplaats heeft een ‘sterretjestuin’: jaarlijks worden er op wereldlichtjes dag kaarsjes aan gestoken als teken van verbondenheid met ouders die een kind verloren hebben;

 

Van de dieren- onze broeders

 • Er is een schepen bevoegd voor dierenwelzijn;
 • Er is een opvang voor zwerfhonden en katten;
 • Het weren van duiven op openbare gebouwen gebeurt op een zo diervriendelijke manier; 
 • In het gemeentelijke rampenplan is er een hoofdstuk over: hulp aan dieren, er is tweejaarlijks ook een brandweeroefening bij stallen voor varkens, kippen en koeien;
 • In het OCMW-rusthuis is er een vaste plek waar inwoners kunnen genieten van één of verschillende huisdieren;
 • Bij het verlenen van een vergunning aan kinderboerderijen, zijn het welzijn, de gezondheid en integriteit van de dieren gewaarborgd (zie de intentieovereenkomst voor dierenwelzijn op kinderboerderijen in Nederland.);
 • De gemeente hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren;
 • De gemeente besteedt aandacht aan het gebruik van proefdiervrije producten, zoals schoonmaakmiddelen en zeep, in gemeentelijke ruimtes;
 • De gemeente gaat kritisch om met jacht op gemeente- en OCMW-gronden;
 • De gemeente besteedt in haar bestemmingsplan aandacht aan dierenwelzijn en soortenbescherming: dieronvriendelijke schuil stallen in weides worden in kaart gebracht en aangepakt, de dierenpolitie wordt actief gepromoot in het infoblad;
 • De gemeente stimuleert vleermuisvriendelijk bouwen, verbouwen, slopen en isoleren en werkt aan vleermuisvriendelijke verlichting;
 • De gemeente gebruikt geen gif ter bestrijding van ongewenste kruidengroei en geeft prioriteit aan natuurontwikkeling;
 • Jaarlijks worden er evenveel nestkasten geplaatst op het openbaar domein als er kinderen geboren worden, particulieren worden aangemoedigd om er ook bij hen te plaatsen;
 • Het op industriële schaal kweken, vervoeren en slachten van dieren volgt de betrokken strikte reglementeringen inzake dierenwelzijn;
 • On verdoofd slachten is verboden op gemeentegrond;
 • Ons Vlaams levend erfgoed wordt gekoesterd en wordt af en toe in de kijker gezet in het gemeentelijk infoblad.