Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Mogelijke acties rond de kleine vrede zijn:

De kleine vrede wordt geprikkeld

 

Insluiten niet uitsluiten

 • Meten is weten: op basis van het cijfermateriaal van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIM) wordt een goed integratie- en inburgeringsbeleid ‘op maat van de gemeente’ ontwikkeld;
 • Tweemaandelijks zijn er koffietafels voor inwoners met verschillende culturele achtergronden;
 • De jeugd- en sportdienst organiseren, samen met het verenigingsleven, maandelijks een open spelaanbod voor kinderen uit verschillende culturele achtergronden en/of kansarme kinderen;
 • Op de jeugdraad wordt 1 keer per jaar nagedacht hoe het jeugdwerk betere voeling kan krijgen met kinderen uit verschillende culturele achtergronden en/of kansarme kinderen;
 • Er is een subsidiereglement die tussenkomst in de inschrijvingskosten van kansarme kinderen/jongeren die op sport-jeugd-cultuur- of natuurkamp willen trekken;
 • Organisaties die werken rond wereldburgerschap/ ontwikkelingssamenwerking worden actief ondersteund: financieel, materieel, personeel, promotioneel…
 • Verenigingen worden geprikkeld om binnen hun werking ‘vreemd’ te gaan: bv via een kookcursus met mensen met een andere culturele achtergrond;
 • Er zijn verhoudingsgewijs evenveel ambtenaren in de gemeente met een migratieachtergrond en met een beperking als er wonen in de gemeente;
 • Gedetineerden in de plaatselijke gevangenis krijgen een buddy: peter- meter;
 • Mensen op de vlucht krijgen praktische hulp ( 3 B’s) maar ook- op eenvoudige aanvraag- psycho sociale begeleiding ( cfr. traumabehandeling)- de bestaande buddywerkingen worden versterkt, de omkadering wordt op elkaar afgestemd;
 • Jaarlijks is er een taalaanbod voor anderstalige nieuwkomers;
 • Slachtoffers van seksueel geweld krijgen aangepaste medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek.

 

Preventie werkt!

 • De politie beschikt over een buurtbemiddeling dienst om preventief conflicten aan te pakken; vrijwillige burenbemiddelaars helpen bij burenruzie;
 • Buurtinformatienetwerken worden promotioneel en financieel ondersteund;
 • De politie behoudt de nodige terughoudendheid bij preventieve fouilleringen;
 • Hoffelijk op de weg is in de eerste plaats de snelheidslimieten respecteren: aan iedere overgang van 70 naar 50 km staat een snelheidsmeter, die werkt op zonnecellen;
 • Pestgedrag in de lagere gemeenteschool wordt preventief, structureel en school breed aangepakt; het KiVa- programma wordt toegepast in de gemeentelijke en de vrije basisschool;
 • Scheiden doet veelal lijden: de wenselijkheid/haalbaarheid van een preventief tederheidsbeleid wordt in kaart gebracht;
 • Het Europese Charter voor gelijkheid van mannen en vrouwen wordt op lokaal vlak onderschrijven en als inspiratiebron gebruikt;
 • Alle ambtenaren volgen- één keer per legislatuur- een cursus ‘stress en burn-out preventie op het werk’;

 

Sensibiliseren = leren

 • De cultuurdienst besteedt, bij minstens 2 activiteiten, in haar jaarprogrammatie ook aandacht aan: verstilling, consuminderen en ‘ontspullen’;
 • Één keer per jaar zet het gemeentelijke infoblad, website, nieuwsbrief, FB ea volgende organisaties, ideeën en initiatieven in de kijker:
  • De gemeente erkent de centrale kern van elke godsdienst: de spiritualiteit van de empathie en het mededogen en publiceert het ‘handvest van de compassie’;
  • Het gezinsbeleid gaat voor een warm gezinsnest: partnergeweld wordt nav. de witte lintjes campagne, in de kijker gezet;
  • Het duurzaamheidsaanbod in ‘ cultuurzaam.be’;
  • Faire trade en korte keten;
  • dierenwelzijn oa dierenpolitie 

 

Oorlog her- denken…

 • 11 november plechtigheden her-denken niet alleen het verleden maar zoeken ook naar een actuele toets: bv. asielzoekers en erkende vluchtelingen worden in de voorbereidingen van een vredeswake betrokken, er gaat een infomoment door mbt. de achtergronden van een actueel conflict;
 • Oorlogsrelicten in de gemeente worden in ere gehouden en vormen een aanleiding tot een actuele reflectie over ‘oorlog en vrede’- ze worden mee genomen in het breed aanbod rond herinneringseducatie van musea, scholen ea ;
 • Straatnamen worden genoemd naar personen met een voorbeeldfunctie;

 

Vrede heeft een gezicht op het publieke domein, ook het virtuele

 • Het gemeentehuis heeft één bloemenperk met ‘keramieken klaprozen’;
 • Op de gemeentelijke website staat een vaste rubriek rond pestpreventie; zie http://www.kieskleurtegenpesten.be/ ;
 • Volgende plekken worden- met een herkenbaar logo(bv. vlindertegel)- als geweldvrije zones uitroepen: voetbalveld, school, jeugdhuis, gemeentehuis, vergaderzaal- dorpshuizen, speelpleintjes;
 • Het gratis gemeentelijk wifinetwerk bevat filters die het voor de gebruikers onmogelijk maken om naar porno- en geweldsites te surfen, of ook naar online goksites;
 • Het logo van BIN hangt onder elk wit naambord van de gemeente;
 • Het logo van fair trade gemeente hangt bij de infoborden langs de belangrijkste invalswegen;
 • De gemeentelijke begraafplaats heeft een ‘sterretjestuin’: jaarlijks worden er op wereldlichtjes dag kaarsjes aan gestoken als teken van verbondenheid met ouders die een kind verloren hebben;

 

Van de dieren- onze broeders

 • Er is een schepen bevoegd voor dierenwelzijn;
 • Er is – al dan niet intergemeentelijk- een opvang voor zwerfhonden en katten;
 • In het gemeentelijke rampenplan is er een hoofdstuk over: hulp aan dieren, er is tweejaarlijks ook een brandweeroefening bij stallen voor varkens, kippen en koeien;
 • In het OCMW-rusthuis is er een vaste plek waar inwoners kunnen genieten van één of verschillende huisdieren;
 • Bij het verlenen van een vergunning aan kinderboerderijen, zijn het welzijn, de gezondheid en integriteit van de dieren gewaarborgd (zie de intentieovereenkomst voor dierenwelzijn op kinderboerderijen in Nederland.);
 • De gemeente hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren;
 • De gemeente besteedt aandacht aan het gebruik van proefdiervrije producten, zoals schoonmaakmiddelen en zeep, in gemeentelijke ruimtes;
 • De gemeente gaat kritisch om met jacht op gemeente- en OCMW-gronden;
 • De gemeente besteedt in haar bestemmingsplan aandacht aan dierenwelzijn en soortenbescherming: dieronvriendelijke schuil stallen in weides worden in kaart gebracht en aangepakt, de dierenpolitie wordt actief gepromoot in het infoblad;
 • De gemeente stimuleert vleermuisvriendelijk bouwen, verbouwen, slopen en isoleren en werkt aan vleermuisvriendelijke verlichting;
 • De gemeente gebruikt geen gif ter bestrijding van ongewenste kruidengroei en geeft prioriteit aan natuurontwikkeling;
 • Jaarlijks worden er evenveel nestkasten geplaatst op openbaar domein als er kinderen geboren worden, particulieren worden aangemoedigd om er ook bij hen te plaatsen;
 • Het op industriële schaal kweken en slachten van dieren volgt de betrokken strikte reglementeringen inzake dierenwelzijn;
 • On verdoofd slachten is verboden op gemeentegrond;
 • Ons Vlaams levend erfgoed wordt gekoesterd.