Werken aan vrede gaat hand in hand met werken aan een meer duurzame samenleving. Een vredesgemeente ontwikkelt gelijktijdig acties op 5 domeinen: kans armoede, beleid-visieontwikkeling, bestuurlijke organisatie, burgerbetrokkenheid, de kleine en de grote vrede. Waar wenselijk en haalbaar worden die initiatieven intergemeentelijk of via combinatietaken (cfr. kleine besturen) aangepakt. Mogelijke acties rond de grote vrede zijn:

Ook de grote vrede staat op het spel!

 

Fairtrade and sustainability for ever …

 • Enkel streekeigen en/of ‘fair trade’ producten worden aangeboden op gemeentelijke activiteiten en op die waarvoor de gemeente een subsidies verleent. De gemeente voorziet in haar subsidie- en stimuleringsbeleid aandacht voor streekeigen en/of ‘fair trade’ producten;
 • Er is ‘eerlijke’ zomer- en winterwerkkledij (schone kleren) beschikbaar voor de gemeentelijke technische dienst, de groendienst, schoonmaakdienst, monitoren van sport- en jeugddienst, dienst evenementen en buitenschoolse kinderopvang;
 • Het gemeentelijk economisch beleid ontwikkelt een ‘fairtrade’ reflex op het vlak van buitenlandse handel;
 • Er is een ‘Fairtrade’ handboek (tips en tools) voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (cfr /www.trias.ngo/nl)
 • De gemeente creëert een platform waar bedrijven elkaar ontmoeten om over duurzaamheidsthema’s te overleggen, zodat ze bijvoorbeeld samenwerking kunnen opzetten met dezelfde duurzame leveranciers;
 • Minstens twee Fairtrade producten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken;
 • Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruiken Fairtrade producten en communiceert daarover;
 • Pasgeborenen (en hun ouders) en nieuwkomers in de gemeente krijgen, bij inschrijving in de dienst bevolking, een Fairtrade cadeautje;
 • Het productieproces wordt- waar mogelijk- in eigen handen genomen: via eigen kweek of via hetmerkvandeconsument.be;
 • De gemeente brengt vraag (consumenten) en aanbod (producenten) van lokale, ecologische en/of Fairtrade producten (voeding, kledij, ICT…) in een 'online' tool samen; 
 • Innovatieve projecten gesteund door de gemeente hebben geen link met de wapenindustrie;
 • Bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en het testen van militair materiaal worden op het grondgebied van de gemeente geweerd;
 • Bij de gunning van overheidsopdrachten worden aannemers gevraagd een verklaring te ondertekening bij dewelke ze aangeven in hun globale bedrijfsvoering geen handelingen te stellen die in strijd zijn met de mensenrechten en werknemers, ook die van onderaannemers, en een minimum loon te geven conform de Belgische wetgeving;
 • De gemeente verklaart zich –bij gemeenteraadsbeslissing- vrij van atoom-,chemische en biologische wapens: aanmaak, opslag en transport op eigen bodem is verboden- de ICAN oproep wordt opgevolgd;
 • Er is een zero tolerantie tav. de kweek, verdeling en verkoop van hard drugs. Gebruikers –verslaafden zijn in de eerste plaats zieke/verslaafde mensen en dienen geholpen te worden.

 

Positieve krachten bundelen

 • De gemeente is lid van vredesteden, Mayors for Peace, shelter city en United Cities and Local Governements;
 • Het gemeentebestuur doet een beroep op externe organisaties die kennis hebben opgebouwd in het stimuleren van duurzaamheid en mondiaal burgerschap, zoals Kleur Bekennen, Studio Globo, Globelink, VVOB maar bijvoorbeeld ook MVO Vlaanderen, Cifal Flanders en The Shift;
 • De gemeente neemt van minstens één gemeente uit het zuiden actief het peterschap ter harte en steunt – in de eerste plaats- het lokale onderwijsaanbod, proper water en een goede gezondheidszorg
 • Burgers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan een gemeentelijke vredeswerking: pleegouderschap/ vrijwilligersinzet tbv. (nood-)hulp zie 'stand by pool' van vrijwilligers /peter-meterschap/ buddy werking /gemeenschapsdiensten ea wordt in kaart gebracht, gedeeld én geactiveerd ; zie belang van 1 vrijwilligersloket 

 

Sensibiliseren= leren

 • Tijdens de internationale dag van de vrede dd. 21 september hangt de vredesvlag aan elk publiek gebouw;
 • Minstens 1 school zet educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair Trade te vergroten;
 • Één keer per jaar zet het gemeentelijke infoblad, website, nieuwsbrief ea volgende organisaties en initiatieven in de kijker:
  • Het Centrum voor Cybersecurity (CCB): burgers worden gevraagd verdachte e-mails en web sites door te sturen naar het adres verdacht@safeonweb.be/ zie ook fraude.meldpunt.belgie.be
  • De vredeswerking van de VN en de EU;
  • ‘fair trade’ en de OXFAM wereldwinkel/ duurzame producten via rankabrand.nl;
  • Payoke en hun acties tegen mensenhandel en prostitutie;
  • De slachtofferhulp bij seksueel misbruik met bijzondere aandacht voor het misbruik van kinderen;