Een krachtdadig vredesbeleid stelt zich tot doel de positieve duurzame vrede:

 • te bewaren en te bevorderen, via preventieve diplomatie, conflictpreventie en vredesopbouw;
 • te herstellen via peace making en peace keeping;
 • te verankeren via peace building /vredesopbouw.

Enkele stapstenen mbt. preventieve diplomatie en conflictpreventie zijn: 

Waakzaam zijn

 • Systeem van ‘early warning’ ( via set knipperlicht indicatoren) , oa. in kaart brengen ‘fragiele staten’;
 • Wapen quotum per land ifv. defensief beleid monitoren;
 • Alerte en proactieve veiligheidsdiensten:
  • Complot denkers in kaart brengen, sanctioneren en volgen;
  • Oorlogshoppers’ in kaart brengen, sanctioneren en volgen oa. Russisch huurlingenleger Wagner;
  • ‘Volksmenners- leiders’ in kaart brengen, sanctioneren en volgen;
  • ‘Bovennatuurlijk denken – mythisch denken- bijgeloof ’ in kaart brengen, sanctioneren en volgen;
  • De bevolking op tijd informeren over nieuwe ontwikkelingen.
 • Geweldloze methoden onderzoeken, bepalen en toepassen om conflicten die, onder meer op basis van artikel 33 van het VN-Handvest, de internationale vrede en veiligheid bedreigen;
 • Ondersteuning van de internationale People bank: deze verzamelt informatie over projecten van banken, overheden en bedrijven en verspreidt die onder de lokale gemeenschappen.

 

Bemiddeling aanbieden- dialoog aanmoedigen: conflicthanteringsmissies

 • Terrein diplomatie; belang van ‘blauwhelm diplomaten’;
 • Versterken van traditionele mechanismen van conflictbeheersing;
 • Opstellen van ‘power sharing agreements’;
 • Verzoeningsmomenten opzetten;
 • Opbouw documentatiecentrum;
 • Systeem van ‘vredesambassadeurs’;
 • Instellen van veilige zones: burgers beschermen;

 

Identiteitsvorming- en versterking: ‘trots zijn positief invullen’

Als lokale of regionale entiteit; behoud, beheer en ontsluiting:

 • Zorg voor lokaal/ regionaal onroerend erfgoed;
 • Zorg voor lokaal/ regionaal roerend erfgoed;
 • Zorg voor lokaal/regionaal immaterieel erfgoed voor zover dit niet ingaat tegen de mensenrechten;

 

Als natie; behoud, beheer en ontsluiting:

 • Zorg voor nationaal onroerend erfgoed;
 • Zorg voor nationaal roerend erfgoed;
 • Opname van alle kunstwerken in een internationale databank – illegale handel /verkoop tegengaan;
 • Zorg voor nationaal immaterieel erfgoed voor zover dit niet ingaat tegen de mensenrechten;

 

Bevorderen/versterken van behoorlijk bestuur en een goede administratie:

Versterking van democratische instellingen:

 • Faciliteren/hulp bij verkiezingen- waarnemers ea;
 • Corruptie en omkoperij helpen aanpakken;
 • Technische bijstand aan werking parlementen;
 • Dictators isoleren, goederen /tegoeden in beslag nemen...;

 

Versterken van de performantie van uitvoerende diensten

 • Corruptie aanpakken;
 • Technische bijstand aan werking overheidsadministraties;
 • Technische bijstand aan betere grenscontroles;
 • Oprichting ombuds diensten- opvolging klachten van burgers;

 

Bevorderen/versterken van rechtstaat en justitie;

 • Wettelijk instrumentarium mbt. naleving mensenrechten;
 • Promotie van de rechtsstaat – rol van volkstribunalen in deze;
 • Drempelverlagende acties rechtspraak;
 • Corruptie aanpakken ;

 

Bevorderen/ versterken van de civiele maatschappij; capaciteitsopbouw – positieve krachten ondersteunen

Verenigingsleven- dorp- en buurtgemeenschappen ondersteunen

 • Rol van de vrouw versterken- steun aan vrouwencentra;
 • Participatieve processen met het middenveld opzetten- democratie bevorderen;

 

Bewustmaking/eerbiedigen: mensenrechten, inbegrepen kinderrechten

 • Folterpraktijken aankaarten/ aanvechten;
 • Ondersteuning oprichting/ werking mensenrechtencentra;
 • Aanbieden van trainingen/ opleidingen/ workshops; debatcultuur, kritische denken, weerbare geweldloosheid, dialoog, vijandbeeld en, superioriteit denken ontmaskeren …
 • Steun mensenrechtenorganisaties – financieel/ expertise;
 • Uitwisselingen van organisaties- hier en ginder;
 • Tradities/ rituelen in strijd met de menselijke waardigheid in vraag stellen;
 • Monitoring mensenrechten en humanitair recht;
 • Mensensmokkel en slavenhandel aanpakken;

 

Versterken van de vakbonden:

 • Vakbondsclausule in elke Vlaamse/ Belgische handelsovereenkomst;

 • Expertisedeling;

 • Technische bijstand;

 

Doelgroep gerichte steun van sleutelfiguren uit het middenveld

 • onderwijzers, trekkers uit het verenigingsleven, vakbondsmensen, journalisten....

 

Bevorderen/ versterken van huishoudens- familieverbanden

 • Preventie/bestrijden van seksueel geweld;
 • Preventie/bestrijden van familiegeweld;
 • Preventie/ bestrijden van kind huwelijken;
 • Ondersteuning kwetsbare jongeren;

 

Bevorderen/ versterken van het onderwijs – link mensenrechten/ geschiedenisonderwijs 

 • Bevorderen van buitenlandse stages leerkrachten in opleiding;
 • Expertisedeling;
 • Technische bijstand;
 • Bijzondere aandacht voor het onderwijs van meisjes als stuwende positieve kracht in lokale dynamieken;
 • historisch bewustzijn bij jongeren prikkelen/stimuleren;

 

Bevorderen/versterken van de gezondheidszorg

 • Bevorderen van buitenlandse stages dokters/verplegend personeel in opleiding;
 • Expertisedeling;

 • Technische bijstand;

 

Bevorderen/versterken van eerlijke economie/handel –‘fair trade ‘

 • Databeheer;
 • Strijd tegen illegale handel: ivoor, diamanten, bedreigde diersoorten- stropers, houtwinning ;
 • Strijd tegen drugs en illegale wapens;
 • Technische bijstand betere organisatie financiële sector;
 • Technische bijstand betere organisatie vakbonden;
 • Beter beheer van natuurlijke rijkdommen:
  • Duurzaam bosbeheer; cfr. illegale kappingen;
  • Duurzaam waterbeheer;
  • Duurzaam grondstoffenbeheer;
 • Respect voor bos- en natuurreservaten; 

 

Bevorderen/ versterken van een goede urbanisatie

 • Voorkomen van krottenwijken;

 • Saneren van krottenwijken;

 

Bevorderen/ versterken van een goede wetenschapsbeoefening

 • Opvang/onthaal bij ons van bedreigde wetenschappers- zie netwerk scholars at risk.

 

Bevorderen/ versterken van vrije pers en media

 • Opvang/onthaal bij ons van bedreigde journalisten;
 • Polarisatie tegengaan:
  • Haatboodschappen in kaart brengen en counteren;
  • Fake news ontmaskeren en counteren;
  • Demagogen ontmaskeren en isoleren- geen podium geven;
  • Bruggen bouwen via sleutelfiguren uit het middenveld met ' handen uit de mouwen' acties die tot concrete zichtbare resultaten leiden;

 

 Bevorderen/ versterken van het reguliere leger

 • Aanmoedigen van kadervorming;
 • Aanpak zwarte markt van oorlogswapens;
  • Europese wapenwetgeving harmoniseren;
  • Hoger budget voor de cel wapens van de federale gerechtelijke politie;
  • In kaart brengen criminele drugsbendes die die zwarte markt beheren;
  • Expertise Vlaamse vredesinstituut op dit vlak meer valoriseren- zie rapport Target.