Een krachtdadig vredesbeleid stelt zich tot doel de positieve duurzame vrede:

 • te bewaren en te bevorderen, via preventieve diplomatie, conflictpreventie en vredesopbouw;
 • te herstellen via peace making en peace keeping;
 • te verankeren via peace building /vredesopbouw.

Enkele stapstenen mbt. preventieve diplomatie en conflictpreventie zijn: 

Preventieve diplomatie en conflictpreventie

Waakzaam zijn

 • Systeem van ‘early warning’ ( via set knipperlicht indicatoren) , oa. in kaart brengen ‘fragiele staten’;
 • Wapen quotum per land ifv. defensief beleid monitoren;
 • Alerte en proactieve veiligheidsdiensten:
  • Complot denkers in kaart brengen, sanctioneren en volgen;
  • Oorlogshoppers’ in kaart brengen, sanctioneren en volgen oa. Russisch huurlingenleger Wagner;
  • ‘Volksmenners- leiders’ in kaart brengen, sanctioneren en volgen;
  • ‘Bovennatuurlijk denken – mythisch denken- bijgeloof ’ in kaart brengen, sanctioneren en volgen;
  • De bevolking op tijd informeren over nieuwe ontwikkelingen.
 • Geweldloze methoden onderzoeken, bepalen en toepassen om conflicten die, onder meer op basis van artikel 33 van het VN-Handvest, de internationale vrede en veiligheid bedreigen;
 • Ondersteuning van de internationale People bank: deze verzamelt informatie over projecten van banken, overheden en bedrijven en verspreidt die onder de lokale gemeenschappen.

 

Bemiddeling aanbieden- dialoog aanmoedigen: conflicthanteringsmissies

 • Terrein diplomatie; belang van ‘blauwhelm diplomaten die in het veld onderhandelingen faciliteren’;
  • Opstellen van ‘power sharing agreements’
  • Versterken van traditionele mechanismen van conflictbeheersing;
  • Verzoeningsmomenten opzetten;
 • Opbouw documentatiecentrum;
 • Systeem van ‘vredesambassadeurs’;
 • Instellen van veilige zones: burgers beschermen;

 

Identiteitsvorming- en versterking: ‘trots zijn' positief invullen

Als lokale of regionale entiteit; behoud, beheer en ontsluiting:

 • Zorg voor lokaal/ regionaal onroerend erfgoed;
 • Zorg voor lokaal/ regionaal roerend erfgoed;
 • Zorg voor lokaal/regionaal immaterieel erfgoed voor zover dit niet ingaat tegen de mensenrechten;

 

Als natie; behoud, beheer en ontsluiting:

 • Zorg voor nationaal onroerend erfgoed;
 • Zorg voor nationaal roerend erfgoed;
 • Opname van alle kunstwerken in een internationale databank – illegale handel /verkoop tegengaan;
 • Zorg voor nationaal immaterieel erfgoed voor zover dit niet ingaat tegen de mensenrechten;

 

Bevorderen/versterken van behoorlijk bestuur en een goede administratie:

Versterking van democratische instellingen:

 • Faciliteren/hulp bij verkiezingen- waarnemers ea;
 • Corruptie en omkoperij helpen aanpakken;
 • Technische bijstand aan werking parlementen;
 • Dictators isoleren, hun buitenlandse goederen /tegoeden in beslag nemen en/of bevriezen...;

 

Versterken van de performantie van uitvoerende diensten

 • Corruptie aanpakken;
 • Technische bijstand aan werking overheidsadministraties;
 • Technische bijstand aan betere grenscontroles;
 • Oprichting ombuds diensten- opvolging klachten van burgers;

 

Bevorderen/versterken van rechtstaat en justitie;

 • Wettelijk instrumentarium mbt. naleving mensenrechten;
 • Promotie van de rechtsstaat – rol van volkstribunalen in deze;
 • Drempelverlagende acties rechtspraak;
 • Corruptie aanpakken ;

 

Bevorderen/ versterken van de civiele maatschappij; capaciteitsopbouw – positieve krachten ondersteunen

Verenigingsleven- dorp- en buurtgemeenschappen ondersteunen

 • Rol van de vrouw versterken- steun aan vrouwencentra;
 • Participatieve processen met het middenveld opzetten- democratie bevorderen;

 

Bewustmaking/eerbiedigen: mensenrechten, inbegrepen kinderrechten

 • Folterpraktijken aankaarten/ aanvechten;
 • Ondersteuning oprichting/ werking mensenrechtencentra;
 • Aanbieden van trainingen/ opleidingen/ workshops; debatcultuur, kritische denken, geweldloze weerbaarheid, dialoog, vijandbeeld en, superioriteit denken ontmaskeren …
 • Steun mensenrechtenorganisaties – financieel/ expertise;
 • Uitwisselingen van organisaties- hier en ginder;
 • Tradities/ rituelen in strijd met de menselijke waardigheid in vraag stellen;
 • Monitoring mensenrechten en humanitair recht;
 • Mensensmokkel en slavenhandel aanpakken;

 

Versterken van de vakbonden:

 • Vakbondsclausule in elke Vlaamse/ Belgische handelsovereenkomst;

 • Expertisedeling;

 • Technische bijstand;

 

Doelgroep gerichte steun van (toekomstige) sleutelfiguren uit het middenveld

 • Peter/meterschap uitwerken voor onderwijzers, trekkers uit het verenigingsleven, vakbondsmensen, journalisten....
 • Samen met de rectoren  van onze Vlaamse universiteiten wordt nagegaan hoe we de vaardigheden van niet EU studenten mbt. debatcultuur, kritische denken ivm. staatsregimes, organisatievorming en geweldloze weerbaarheid kunnen aanscherpen.

 

Bevorderen/ versterken van huishoudens- familieverbanden

 • Preventie/bestrijden van seksueel geweld;
 • Preventie/bestrijden van familiegeweld;
 • Preventie/ bestrijden van kind huwelijken;
 • Ondersteuning kwetsbare jongeren;

 

Bevorderen/ versterken van het onderwijs – link mensenrechten/ geschiedenisonderwijs 

 • Bevorderen van buitenlandse stages leerkrachten in opleiding;
 • Expertisedeling;
 • Technische bijstand;
 • Bijzondere aandacht voor het onderwijs van meisjes als stuwende positieve kracht in lokale dynamieken;
 • historisch bewustzijn bij jongeren prikkelen/stimuleren;

 

Bevorderen/versterken van de gezondheidszorg

 • Bevorderen van buitenlandse stages dokters/verplegend personeel in opleiding;
 • Expertisedeling;

 • Technische bijstand;

 

Bevorderen/versterken van eerlijke economie/handel –‘fair trade ‘ en een correcte beurs- en marktwerking;

 • Databeheer;
 • Strijd tegen illegale handel: ivoor, diamanten, bedreigde diersoorten- stropers, houtwinning ;
 • Strijd tegen drugs en illegale wapens;
 • Technische bijstand betere organisatie financiële sector;
 • Technische bijstand betere organisatie vakbonden;
 • Beter beheer van natuurlijke rijkdommen:
  • Duurzaam bosbeheer; cfr. illegale kappingen;
  • Duurzaam waterbeheer;
  • Duurzaam grondstoffenbeheer;
 • Respect voor bos- en natuurreservaten; 
 • Speculatie en woekerwinsten ( 'overwinsten') op de financiële markten aan ethische banden leggen;

 

Bevorderen/ versterken van een goede urbanisatie

 • Voorkomen van krottenwijken;

 • Saneren van krottenwijken- werken met eenvoudige woonmodules met lokale materialen- idem als 'tijdelijke' units voor vluchtelingen;

 

Bevorderen/ versterken van een goede wetenschapsbeoefening

 • Opvang/onthaal bij ons van bedreigde wetenschappers- zie netwerk scholars at risk.

 

Bevorderen/ versterken van vrije pers en media

 • Opvang/onthaal bij ons van bedreigde journalisten;
 • Polarisatie tegengaan:
  • Haatboodschappen in kaart brengen en counteren;
  • Fake news ontmaskeren en counteren;
  • Demagogen ontmaskeren en isoleren- geen podium geven;
  • Bruggen bouwen via sleutelfiguren uit het middenveld met ' handen uit de mouwen' acties die tot concrete zichtbare resultaten leiden;

 

 Bevorderen/ versterken van het reguliere leger

 • Aanmoedigen van kadervorming;
 • Aanpak zwarte markt van oorlogswapens;
  • Europese wapenwetgeving harmoniseren;
  • Hoger budget voor de cel wapens van de federale gerechtelijke politie;
  • In kaart brengen criminele drugsbendes die die zwarte markt beheren;
  • Expertise Vlaamse vredesinstituut op dit vlak meer valoriseren- zie rapport Target.