Een krachtdadig vredesbeleid stelt zich tot doel de positieve duurzame vrede:

 • te bewaren en te bevorderen, via preventieve diplomatie, conflictpreventie en vredesopbouw;
 • te herstellen via peace making en peace keeping;
 • te verankeren via peace building /vredesopbouw.

Dit alles vraagt een performanter internationaal kader. Enkele concrete stapstenen in deze zijn: 

Een performanter internationaal kader 

De internationale 'rode lijnen' terug duidelijk stellen.

 • De rode lijnen worden terug duidelijker omschreven: 
  • Elke systematische en bewuste aanval op ziekenhuizen, scholen, wooneenheden, hulpverlenende instanties en niet militaire infrastructuur is een overschrijding van de rode lijn;
  • Elk systematisch en bewust gebruik van ziekenhuizen, scholen, wooneenheden en niet militaire infrastructuur voor militaire operaties is een overschrijding van de rode lijn;
  • Het gebruik van massavernietigingswapens - in het bijzonder van gas- is een overschrijding van de rode lijn;
  • Het systematisch en bewust gebruik van totaalvernietigingswapens in woonwijken is een overschrijding van de rode lijn; 
  • Het systematisch en bewust gebruik van verkrachting en foltering van de burgerbevolking is een overschrijding van de rode lijn; 
 • Elke overschrijding leidt tot een internationaal ingrijpen :militair, juridisch, diplomatiek en informatief/ sensibiliserend.
 • pro actief worden personen die hiertoe bijdragen: beleidsmatig, uitvoerend, economisch, mediagericht als ' persona non grata' beschouwd in ons land. 

 

VN performanter maken

 • De samenstelling én de besluitvorming van de veiligheidsraad dd. 24 oktober 1945 ( !) worden aangepast aan de huidige context- bevolkingsaantallen; 
 • Het vetorecht van een permanent lid van de veiligheidsraad kan 'overruled ' worden door een twee-derden meerderheid in de Algemene Vergadering van de VN;
 • De budgetten voor het functioneren van de VN worden opgetrokken, in het bijzonder voor het bereiken van de SDG’s tegen 2030;

VN vredesoperaties versterken en promoten

 • Aanpak van de onder financiering van VN-conflictpreventie en bemiddelingsmechanismen: UN Peace operations account ( oa Peace building fund (PBF)).
  • Invoeren van het principe: ‘de vervuiler betaalt’: hij die een oorlog onrechtmatig is gestart, dient ‘de opkuis’ van oorlogstuig en de wederopbouw te betalen.
  • Onderzoek naar haalbaarheid om bijdragen juridisch te vorderen van inbeslagnames van goederen en kapitalen dictaturen, regimes, maffia en hun medewerkers ...
  • zie: als individuen een onrechtmatige daad plegen, zijn ze verplicht om de schade te compenseren. Vaak worden daarvoor hun bezittingen in beslag genomen. Hetzelfde principe geldt voor landen.
  • 20% van de winst van de wapenindustrie dient gestort te worden in dit fonds;
 • Nood aan ‘enablers’: grondtroepen en strategisch ondersteunende middelen als geniecapaciteiten: tankertoestellen, transportcapaciteiten: transportvliegtuigen, helikopters, medische capaciteiten: veldhospitalen en inlichtingenvergaring (cfr uitvoering Kigali principes)
 • De NAVO - als defensieve organisatie- stelt zijn expertise/ materiaal ter beschikking van de VN en is hier - bij internationale interventies - aan ondergeschikt.

 

Internationale rechtsorde verder uitbouwen en promoten

 • Ondersteunen van internationaal recht is een vast onderdeel van het Belgisch buitenlandbeleid. Het zit verankerd in onze grondwet. ( naar analogie van Nederland, Duitsland en Frankrijk). 
 • De normen voor de internationale rechtsorde staan in verschillende internationale verdragen welke jaarlijkse actief gepromoot/ geduid worden naar het brede publiek toe:

 • Het Internationaal Strafhof (ICC) is in 1998 opgericht om de straffeloosheid voor de meest ernstige misdrijven tegen te gaan. Ons land faciliteert maximaal de werking van dit strafhof door:
  • financiële en materiele ondersteuning van bewijsgaring in oorlogsgebieden: de oprichting van een internationaal mechanisme waarbij forensische frontlijnonderzoekers er meteen op uitgestuurd worden, terwijl de lichamen nog op de grond liggen, is noodzakelijk. De VN veiligheidsprotocollen op dit vlak zijn te streng en dienen versoepeld te worden.
  • het actief helpen opsporen van oorlogsmisdadigers- tijdens en na ieder conflict.
  • lokale commandanten en soldaten worden 'real time' tijdens een conflict verwittigd dat ze internationaal vervolgd zullen worden als ze bevelen geven of uitvoeren die oorlogsmisdaden omvatten.
  • lijsten van eenheden en commandanten die oorlogsmisdaden hebben begaan worden publiekelijk gemaakt.
 • Ons land zet zijn universele jurisdictie in om zich te richten op het middenkader van de bevelsketen die onder de drempel vallen van het ICC. en zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.
 • Herstel van de Westerse geloofwaardigheid op dit vlak : geen twee maten en twee gewichten. oa de ex presidenten Bush en Blair worden in beschuldiging gesteld.

 

Bleu Shield maximaal ondersteunen

 • Cultureel en natuurlijk erfgoed - materieel en immaterieel - worden beschermd tegen de gevolgen van conflicten en milieurampen;
 • Bewustmaking van het brede publiek van het belang van de bescherming van erfgoed in noodsituaties;
 • Relevante opleidingen worden gepromoot en versterkt: aan erfgoedprofessionals, de strijdkrachten, andere hulpverleners en degenen die betrokken zijn bij het voorkomen van de illegale handel in geroofde voorwerpen- zie Vlaamse expertise op dit vlak;

 

Het kernwapen arsenaal wordt via verdragen afgebouwd.

 • Sinds 22 januari 2021 zijn kernwapens officieel illegaal onder internationaal recht- zie VN kernwapen-verbod. België gaat in op de oproep van ICAN en ondertekent dit verdrag;
 • Er komen gerichte sancties tegen die landen die het Nucleair Non- Proliferatie Verdrag niet ondertekend hebben of het niet naleven: Noord-Korea, Israël, Pakistan en India;
 • De kerngrootmachten maken nieuwe afspraken om het arsenaal af te bouwen, en het menselijk en technisch falen te minimaliseren;
 • De NAVO erkent om nooit als eerste kernwapens in te zetten;

 

DE EU als politiek vredesproject performanter en democratischer maken.

 • De resultaten van de  "Conferentie over de toekomst van Europa" worden daadwerkelijk ter harte nemen. oa afschaffing van het vetorecht. 

 

Internationaal een preventief pandemie beleid helpen ontwikkelen.

 • Rol van WHO in deze helpen versterken - zie Belgische expertise op dit vlak bij universiteiten en ondernemingen;

 

Het internationaal financieel systeem herdenken/herdefiniëren 

 • Naar een Bretton Wood 2.0.: Het financiële systeem zelf wordt klimaatbestendig ­gemaakt. Klimaatbeleid wordt zo gekoppeld aan ontwikkeling:
  • Het IMF en de Wereldbank maken 1.000 miljard dollar aan reserves vrij voor klimaat adaptatie dat 'klimaatgevoelige ' arme landen tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen.
  • Schuldpapier bevat een 'rampenclausule' die toelaat de aflossing met twee jaar op te schorten als zich een klimaatramp voordoet. Zo komen budgetten vrij die overheden kunnen besteden aan wederopbouw.
  • Een fonds wordt opgericht dat als hefboom dient om privaat geld aan te boren. Dat fonds, gewaarborgd door het IMF, zou tot 5.000 miljard dollar per jaar kunnen ophalen om te investeren in nieuwe technologieën of energie-infrastructuur, het IMF en de Wereldbank worden zo een hefboom om risicoschuw kapitaal naar arme landen te sluizen. 
 • De overheid controleert streng de prijszetting bij grote bedrijven en vennootschappen zodat de winstmarges die ze nemen redelijk blijven en de inflatie onder controle blijft;